Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

MLL Konalan vapaaehtoisten rekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

MLL:n Konalan yhdistys (1499111-6)
c/o Lahdenmäki, Metsänvartijanpolku 3 D 7, 00390 Helsinki
Puhelinnumero: 050 370 0228
Sähköposti: konalan.yhdistys@mll.fi 

3. Yhteyshenkilö

Virpi Lahdenmäki
Puhelinnumero: 040 741 5737
Sähköposti: virpi.lahdenmaki@iki.fi 

4. Henkilötietojen käsittelijä

MLL Konalan sihteeri, tapahtumavastaavat.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tapahtumien vapaaehtoisten rekrytointia varten.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vuosi. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.

7. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat MLL Konalan tapahtumiin ja tempauksiin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet.

Rekisterinpitäjä käsittelee vapaaehtoisten rekrytoinnin kannalta olennaisia tietoja: vapaaehtoisen nimeä ja vapaaehtoisen yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Muiden tietojen osalta käytetään tarveharkintaa.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneen antamat tiedot.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja luovutetaan vain henkilön itsensä suostumuksella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tulostetut rekisterit säilytetään lukitussa tiloissa, joihin pääsy on vain yhdistyksen nimeämillä henkilöillä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

- pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 

- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena Rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;

- niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.6.2018.