Mitä iltapäiväkerhotoiminta on?

Toiminta-ajatus ja tavoitteet
 

MLL:n Konalan paikallisyhdistyksen iltapäivätoiminta on valvottua, ohjattua ja vakuutettua lasten vapaa-ajan toimintaa. Se edistää oppilaiden välisiä keskinäisiä suhteita, kouluviihtyvyyttä ja kouluhyvinvointia sekä tukee koulutyötä.

Toiminta on vahvasti osa kouluyhteisöä, lapsen päivittäistä toimintaympäristöä ja sitä toteutetaan Konalan ala-asteen tiloissa.

Iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetuslainmukaisen iltapäivätoiminnan tehtävänä on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua.

Tavoitteenamme on:

  • järjestää lapselle koulupäivän ulkopuolella mahdollisuus olla turvallisessa ja valvotussa toiminnassa, jonka toteuttamisesta vastaavat ammattitaitoiset ohjaajat.
  • mahdollistaa lapselle mielekästä, virkistävää ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa, joka osaltaan tukee lapsen koulunkäyntiä ja oppimista. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat sekä oppilaan yksilölliset että ryhmän yhteisölliset tarpeet ja tavoitteet.
  • luoda ilmapiiriltään kiireetön, turvallinen ja monipuolinen toiminta- ja kasvuympäristö, jossa korostuvat hyvät ihmissuhteet sekä tilojen suunnitelmallinen käyttö.
  • edistää lasten tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ja lisätä osallisuuden mahdollisuuksia.

Toiminnan suunnittelu ohjautuu sillä perusteella, mikä tuottaa lapsille iloa, virkistystä, oppimista ja oivallusta. Lapset osallistuvat iltapäiväkerhon kuukausiohjelman suunnitteluun yhdessä ohjaajiemme kanssa. Lasten tarpeista lähtevä toiminnan suunnittelu vahvistaa tunnetta omaan ryhmään kuulumisesta.

Toiminnassamme painotetaan muiden huomioimista, ystävällisyyttä ja auttamista. On tärkeää, että kerhossa viihdytään ja jokaisella lapsella on kerhossa kavereita. Lapsiryhmässä, erilaisten kerhokavereiden kanssa toimittaessa suvaitsevaisuus kasvaa ja erilaisuuden hyväksyminen vahvistuu, jokainen lapsi on erilainen, mutta yhtä arvokas. Toimintaan luodaan aina lukuvuoden alussa kerhon yhteiset säännöt, joita kaikki noudattavat. Säännöissä sovitaan esimerkiksi siitä, että ketään ei kiusata, kaikki ovat tasa-arvoisia ja jokaista kuunnellaan.

Leikki, liikunta, ulkoilu ja vuorovaikutus
 

Iltapäivätoiminnassa leikitään joka päivä. Lapsi saa leikkiä ja rentoutua koulupäivän jälkeen ikätovereidensa seurassa. Leikeissä lapset voivat tuntea iloa, käyttää mielikuvitusta, luovuutta ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Leikki jakaantuu vapaaseen leikkiin ja ohjattuihin leikki- ja toimintatuokioihin sisällä ja ulkona.
Vapaassa ja omatoimisessa leikissä lapset leikkivät itsenäisesti ohjaajan tukiessa taustalla leikin sujumista.

Vuorovaikutustaitoja ohjaajat harjoittavat kannustamalla lapsia

  • leikkimään keskenään
  • opettelemaan ja sopimaan säännöistä sekä niissä pysymistä
  • ratkaisemaan ristiriitoja
  • huomioimaan muita, esimerkiksi harjoittelemalla vuoron odottamista erilaisissa tilanteissa.

Ohjatuissa leikki- ja toimintatuokioissa ohjaaja toimii leikin johtajana tukien leikin sujumista. Toimintatuokioita järjestetään esimerkiksi liikuntaleikkien, pallopelien sekä piha- ja perinneleikkien parissa. Ohjattujen tuokioiden suunnittelu lähtee lasten tarpeista ja heidän mielenkiinnon kohteistaan. Leikkejä varten toimintapaikassamme on leluja ja leikkivälineitä, lautapelejä, ulko- ja sisäpelivälineitä ja majanrakennustarvikkeita.

Jokaisella lapsella on mahdollisuus koulupäivän jälkeen leikkiä ja pelata ulkona turvallisessa ympäristössä. Lapsilla on mahdollisuus vähintään tunnin päivittäiseen ulkoiluun. Lasten päivittäinen liikkuminen ja ulkoilu huomioidaan kuukausisuunnitelmassa, jossa on varattu omaehtoiselle ja ohjatulle liikkumiselle tilaa ja aikaa.

Välipala
 

Toimintaan osallistuvalle lapselle kuuluu päivittäinen välipala. Välipalan yhteydessä edistetään kasvatuksellisesti terveellisiä ravintotottumuksia ja se nautitaan kiireettömässä ja rauhallisessa ilmapiirissä hyviä tapoja noudattaen.

Kädentaidot ja askartelu
 

Iltapäivätoiminnassa harjoitetaan kädentaitoja joka viikko. Lapsilla on mahdollisuus askarrella omaehtoisesti päivittäin. Askarteluvälineitä pidetään saatavilla ja lapset saavat käyttää niitä itsenäisesti. Viikoittaisissa askartelutuokioissa työmenetelmiä käytetään vaihtelevasti. Toimintaa järjestetään teemoittain, mallin avulla tai omaehtoisesti ohjeita seuraten.

Ryhmässä tehdään myös yhteisiä tuotoksia, jotka liittyvät vuodenaikojen mukaisiin juhliin ja tapahtumiin. Ohjaajamme tutustuttavat lapset erilaisiin työmenetelmiin, kuten maalaamiseen, piirtämiseen eri välineillä, käsitöiden tekemiseen, muovailuun ja kierrätykseen askartelussa. Kädentaitoja harjoitetaan esimerkiksi harjoittelemalla saksien käyttöä, värittämällä ja rakentelemalla.

Toiminnan suunnittelu, seuranta ja arviointi
 

MLL:n Konalan paikallisyhdistys tekee vuosittain toimipaikkakohtaisen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Se sisältää suunnitelman sisä- ja ulkotilojen käytöstä, siihen määritellään toiminnan keskeiset tavoitteet ja esimerkit käytännön toteutuksesta. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi yhteistyö huoltajien, koulun ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Toimintasuunnitelmamme on nähtävillä kerholla.
Kaupunki ohjeistaa palveluntuottajia omalla toimintasuunnitelmallaan toiminnan järjestämisen kannalta oleellisissa periaatteissa ja linjauksissa.

Kaikki perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa järjestävät palveluntuottajat käyvät vuosittain yhteistyökeskustelun kaupungin iltapäivätoiminnasta vastaavien suunnittelijoiden kanssa. Yhteistyökeskustelussa arvioidaan toiminnan toteutumista ja linjataan toiminnan kannalta kehityskohteet seuraavalle toimintavuodelle. Asiakastyytyväisyyttä mitataan opetushallituksen, Helsingin kaupungin ja MLL:n Konalan paikallisyhdistyksen toimesta vuoro vuosittain.
 

Lisätietoja perusopetuslainmukaisesta iltapäivätoiminnasta löytyy Opetushallituksen sekä Helsingin kaupungin sivuilta.